Produktionsekonomi – syner

MATERIALSYN

Materialsyn är ett systematiskt sätt att söka ställen där det går att effektivera. Vid materialsyn granskas produktionsprocessens förfaranden och skeden där materialeffektiviteten kan förbättras. Ett viktigt mellanresultat vid materialsyn är en visuell modell av företagets materialströmmar och kostnaderna i anslutning till dem. Materialströmmarna beskrivs med hjälp av åskådliga Sankey-diagram. Som resultat av materialsynen fås typiskt 20–50 förbättringsförslag. Förslagen bedöms tillsammans med beställaren. Ofta beslutar man att starta en stor del av de potentiella förbättringsåtgärderna omedelbart.

Materialsyn lämpar sig i praktiken för alla verksamhetsområden där material produceras, förädlas, monteras ihop, förbrukas eller distribueras.

Materialsyn kan tillämpas på exempelvis

  • Förbättring av de nuvarande processernas lönsamhet
  • Bedömning av planerade processers konkurrenskraft
  • Beskrivning av produktionsprocessen med hjälp av Sankey-diagram
  • Upphandling
  • Växelverkan med personal, kunder och andra intressentgrupper
  • Som redskap för ledningen
  • Vid visuell modellering av produktionen med hjälp av Sankey-diagram
  • I industriella symbioser

produktionsekonomi


ENERGISYN

Energisyn är ett redskap som underlättar beslutsfattandet. Vid energisynen analyseras den totala energiförbrukningen, och potentialen för energibesparingar utreds. Vid energisynen utarbetas en tydlig rapport som lägger fram potentiella besparingsåtgärder samt lönsamhetsberäkningar. I energisynen presenteras också investeringskostnader och investeringarnas återbetalningstid. Energisynen har också ett tydligt marknadsföringsvärde.

produktionsekonomi


SÄKERHETSSYN OCH RISKHANTERING

Vid säkerhetssyn identifieras betydande risker som hotar kontinuiteten i företagets verksamhet. Genom en säkerhetssyn vill man hitta lösningar som kan hindra hoten från att bli verklighet och genom systematiska analyser minskas eventuella skador. Utöver säkerhetssyner utarbetar vi också myndighetsdokument såsom räddningsplaner och säkerhetsutredningar.

produktionsekonomi

KONTAKTUPPGIFTER

Kimmo Laakso
partner, VD, TkD, ED
+358 40 708 7987

Esko Salo
partner, DI, TkL
+358 40 861 2223


Produktionsekonomi


Syner:
Materialsyn
Energisyn
Säkerhetsyn och riskhantering