Produktionsekonomi

#

Ahma Optima Oy erbjuder produktionsekonomiska experttjänster. Kunder finns bland företag med produktions- och serviceaffärsverksamhet baserad på tillämpning av teknologi och gedigen know-how samt affärsverk och enheter inom offentlig förvaltning.

Produktionsekonomiska experttjänster omfattar företagsplanering, strategi för affärsverksamhet, operativ ledning och resursförvaltning.

Uppdragen är baserade på samarbete. Ahma Optima genomför projekten tillsammans med uppdragsgivaren samt Ahma Groups olika enheter och utvalda samarbetspartner.

Uppdragen kan handla om exempelvis

Materialsyn

Materialsyn är ett effektivt redskap för att effektivera företagets verksamhet, ha kontroll över materialströmmarna och förbättra lönsamheten. Materialströmmarna och därtill hörande kostnader presenteras visuellt som Sankey-diagram. Materialsynen identifierar produktionsprocessens skeden där det går att minska materialanvändningen, mängden avfall som uppkommer samt miljöolägenheter.

Ofta är målet för materialsynen att identifiera svinn i samband med produktionen, utveckla användningen av råvarorna och sidoströmmarna samt ta fram åtgärder för att förbättra dessa. I samband med materialsynen framkommer ofta också idéer om hur det går att spara energi. En materialeffektiv process erbjuder bestående konkurrensfördelar.

Mera om detta finns på adressen materiaalikatselmus.fi

Hantering av förändringar i företag

Företagsstruktur, ägarbyten, företagsarrangemang, värdebestämning, turnaround, arrangemang med hyrd ledare, identifiering och bedömning av framtida förändringar samt riskhantering.

Planering och verkställande av strategier

Analys av verksamhetsmiljön och konkurrenssituationen, marknadsutredningar, nätverk och kompanjonskap samt industriella symbioser, värdekedjor, resursering, personal, kapitalisering och finansiell planering, modellering av affärsverksamhetsprocessen.

Ledning av lönsamheten

Planering och modellering av affärsverksamhet inriktad på lönsamhet och tillväxt, mätning av prestationer, ledningens redovisning, lönsamhetsanalyser, verksamhetsbaserad beräkning, prissättning, analys av produkt- och serviceutbud samt offertverksamhet, industriell serviceaffärsverksamhet, cirkulär ekonomi, resurseffektivitet.

Konsultering för den operativa företagsledningen

Budgetering, planer för affärsverksamheten (vägkartor), utveckling av upphandlingsverksamheten och logistiken, investeringsprojekt och utvecklingsprojekt, innovationsprocesser, kvalitetsledning, förutseende underhåll, materialströmmar, energianvändning.

Planering och implementering av redskap och datasystem för företagsledningen

Modellering av produktionen, visualisering och simulering, MFCA-projekt (Material Flow Cost Accounting, kostnadsanalys av materialströmmar), LCA-projekt (livscykelanalyser, Life Cycle Assessments), Sankey-diagram, layoutplanering av produktionslinjer, utveckling av metoder för produktionsledningen, system för ledning av verksamheten (ERP), miljöredovisning (EMA) samt optimering av olika service- och stödprocesser.

Ahma Optima utför olika typer av syner såsom

•materialsyn
•energisyn
•driftskapitalprojekt
•uppskattning av personalresurser
•due diligence-syn
•etableringsgranskningar
•miljökonsekvensbedömning
•säkerhets- och sårbarhetssyn
•myndighetsdokument såsom räddningsplaner och säkerhetsutredningar

KONTAKTUPPGIFTER

Kimmo Laakso
partner, VD, TkD, ED
+358 40 708 7987

Esko Salo
partner, DI, TkL
+358 40 861 2223


Syner:
Materialsyn
Energisyn
Säkerhetsyn och riskhantering